Tôi có thể tạo nhiều tài khoản hay không?

Không, bạn chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất trên mỗi hệ thống mà chúng tôi đang cung cấp.

Đối với email bạn có thể đăng ký với mỗi hệ thống. Ví dụ email [email protected] đang sử dụng cho 1SHORT.IO, bạn cũng có thể đăng ký email đó trên hệ thống MEGAURL, MEGAFLY… nhưng tuyệt đối bạn không thể dùng thêm email [email protected] để tiếp tục đăng ký cho 1SHORT.IO. Mỗi người dùng sẽ chỉ có 1 tài khoản duy nhất tại 1SHORT.IO. Nếu chúng tôi phát hiện ra bạn tạo nhiều tài khoản chúng tôi sẽ cấm tất cả các tài khoản đó.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?