Tôi chọn không đúng loại Traffic của mình?

Đối với mỗi loại Traffic chúng tôi đã tối ưu, tùy chỉnh để có thể tạo ra doanh thu tốt nhất cho người dùng. Nếu bạn chọn không đúng loại traffic, chúng tôi sẽ nhắc nhở sau đó khóa tài khoản của bạn nếu bạn vẫn chọn sai loại traffic.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?