Hướng dẫn quản lý liên kết đã rút gọn

1SHORT.IO cho phép bạn quản lý các liên kết của mình với 2 chức năng chính:

  • Chỉnh sửa liên kết.
  • Ẩn liên kết.

Khi cần chỉnh sửa đường dẫn, cấp độ quảng cáo và tùy chọn liên kết tạm thời. Bấm vào “Liên kết” -> “Toàn bộ liên kết”, bấm nút “Sửa” tại liên kết cần chỉnh sửa.

Nếu bạn muốn ẩn liên kết thì bấm vào nút “Ẩn”. Liên kết được ẩn sẽ ở trong mục “Liên kết đã ẩn”, bạn có thể bỏ ẩn tại đây

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?