Doanh thu của tôi có được cộng dồn qua mỗi tháng không?

Dĩ nhiên là có, cứ bắt đầu mỗi tháng mới, hệ thống không phải reset doanh thu, mà là mục hiển thị doanh thu đang mặc định chọn tháng mới nhất, bạn muốn xem lại tháng cũ thì hãy chọn tháng cũ bạn muốn để xem lại doanh thu

1SHORT.IO đã có bài viết hướng dẫn tại đây và tất nhiên doanh thu sẽ được cộng dồn liên tục và mãi mãi, chỉ trừ sau khi bạn đặt lệnh rút và lệnh rút được thanh toán thành công !

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?