Cấp độ kiếm tiền

1SHORT.IO cung cấp nhiều cấp độ kiếm tiền khác nhau, bạn có xem bảng giá cho mỗi cấp độ và cài đặt tại mục “Kiếm tiền”

Chọn “Xem bảng giá” để xem bảng giá cho mỗi cấp độ kiếm tiền

Trong phần “Cài đặt cấp độ kiếm tiền”, bạn có thể chọn cấp độ kiếm tiền cho toàn bộ liên kết của bạn.

Lưu ý:

  • Khi bạn chọn cấp độ mặc định, bạn có thể tùy chỉnh cấp độ cho từng liên kết riêng lẻ.
  • Khi bạn chọn một cấp độ, tất cả các liên kết của bạn, mới hay cũ, sẽ tự động thay đổi thành cấp độ bạn đã chọn.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?